Strategi

Strategi 2010-2020 FDF Vejle 1

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vision: FDF Vejle 1 vil være det bedste alternativ og de unges foretrukne valg af fritidsaktivitet. Mission: Vi vil med udgangspunkt i FDFs formål formidle et livssyn med social respekt for hinanden og den verden vi lever i og lære børn og unge at værdsætte de værdier, der findes naturligt, og som fremstiller verden som et spændende, smukt og rart sted at være.

  • Strategiens formål skal være at understøtte missionen for at nå visionen.
  • Strategien skal vise en overordnet plan inkl. milepæle til opnåelse af visionen.
  • Strategien skal danne grundlag for fremadrettede beslutninger for bestyrelse, ledere og medlemmer i FDF Vejle 1. • Strategien skal være en naturlig følge af den nuværende placering på vejen til den ønskede fremtidige placering.
  • Strategien skal fremstå som fleksibel og med mulighed for ændringer på basis af fremtidige begivenheder.

Det fælles værdigrundlag: • det kristne menneskesyn • leg og fantasi • høre til i et fællesskab • ansvar for den verden, vi lever i • udholdenhed og robusthed • visioner og drømme • selvstændighed • brugbare færdigheder

FDF-aktiviteter, friluftsliv og musikliv: • bygge huler, høre historier og blive beskidt • snitte med dolk, bygge bål og få det til at brænde • lave teater, synge og høre om Gud • spille musik og lege med sammensætninger • kende instrumenter og lyde • være på løb, lægge forbindinger og slukke ildebrande • fjeldture, solnedgange og sove under åben himmel • bygge med rafter, gå i kirke og sejle i kano • ligge på glasskår, sove i bivuak og bede aftenbøn • klatre i træer, bage snobrød og hygge sig om bålet • friluftsliv, kammeratskab og grineflip • lejrture og udvikling af sociale evner • samarbejde og team-ånd

FDF medlemmer har et ansvar: • Gennem mærke-systemet lærer medlemmet at håndtere praktiske emner som dolk, bål, mad, finde vej, kirke osv. • Ved sammenholdet i klassen lærer medlemmet at respektere andre og omgås andre i social adfærd • Medlemmet udvikler empati og forståelse for andres styrker og svagheder og egen påvirkning af samme • Medlemmet respekterer egen, andres og lederens rolle • Medlemmet møder op og deltager aktivt i klassens aktiviteter • Medlemmet bidrager til fællesskabet og deltager aktivt i problemløsninger • Medlemmet får lov at være kreativ og fantasifuld og giver plads til andres fantasi og kreativitet • Medlemmet er en god kammerat

Lederens ansvar er defineret som opgaver, der styrker den enkelte og giver grundlag for egen udvikling og videre brug af evner • Lederen vedkender sig FDFs formål • Lederen er et forbillede for børn og unge • Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv • Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab • Lederen har mod på at forkynde evangeliet • Lederen er en god kammerat • Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet • Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer

Vi ønsker at tilbyde alsidighed uden at konkurrere på prisen Vi ønsker at blive opfattet som et økonomisk attraktivt alternativ til andre fritidsaktiviteter. Vi ønsker at være økonomisk neutrale. Vi ønsker at vores medlemmer har oplevelsen af et kvalitetsprodukt. Kvalitet definerer vi som: -Sammenhold og social ansvarlighed - Team-ånd og frivillig indsats - Oplevelse og aktiviteter i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag.

Vi tilbyder en tidssvarende og attraktiv fritidsaktivitet, der er spændende og lærerig for medlemmerne (børn og voksne) og deres familier. Vi tilbyder at uddanne ledere, der ulønnet og uden egen vinding kan lede en betalende forventningsfuld gruppe til at fungere som et team. Lederne opnår en viden, der er værdifuld i enhver senere sammenhæng. Medlemmerne oplever engagerede voksne. Vi gør det ved at have: - Friluftsliv i bred forstand, dog ikke ekstreme former - Spænding i naturlove og fysik - Udflugter med indsigt og lejre med udvikling - Udfordre fysiske og psykiske grænser - Leg og “skøre” aktiviteter - Plads til fantasi og kreativitet - Leg og skøre påfund - Alternative brug af udstyr for at skabe legen i eksisterende rammer - Musikliv - Teater og gøgl - Blæseinstrumenter, rock og steel drums - Band og sammenhold - Utraditionelle instrumenter

Kredsens økonomi er relativ god, og der er p.t. muligheder for udvidelser, aktivitetsstøtte og formuepleje. Aktuelt arbejdes der med nye indtægtskilder, idet regnskaberne i disse år giver underskud. Kredsen skal følge aktiviteterne i støtteforeningen og andre indtægtsskabende aktiviteter, som gerne igen skal udvikle sig til en væsentlig og afgørende indtægt for kredsen og bringe regnskaberne tilbage i balance. Vi vil opsætte administrative rammer, der tillader bestyrelsen at godkende projekter, der enten har omkostninger i sin natur eller er budgetunderskud til støtte af lejrture, udflugter eller andre aktiviteter.

I år 2020 er: - FDF Vejle 1 kendetegnet ved et højt antal ressourcestærke personer - FDF Vejle 1 det dobbelte antal medlemmer i forhold til 2010 - Forældre og familier en naturlig del af sammenholdet - Randsborg centrum for aktiviteterne, med satellitter i hytter og friarealer - FDF valgt som aktivitet, fordi der er kristne livsholdninger, friluftsliv, musikliv og sammenhold - FDF Vejle 1 en kreds med omsorg, støtte og fællesskabsfølelse - Vores rammer tydelige, og alle kan se hvad FDF udspringer af og er - Vores ledere FDF-kompetente med fornødne færdigheder og kompetencer - FDF Vejle 1 synlig i medier og kendt i befolkningen

Hvilke huse skal vi have – Opfyldelse af naturudfoldelse, udfordring og fantasi – omdanne Højen lejren til "Højen Friluftscenter" – Randsborg moderniseres som kredshus med plads til musik, kanoer, redningsveste, økser, reb, karabinhager og udstyr. Randsborg skal støtte op om de aktiviteter der kendetegner FDF og i sin form udtrykke vores FDF-tilbud. – De omkringliggende områder, Gryden, andre kredshuse, sognehuse etc. kan evt. inddrages i daglige aktiviteter – Middelgrunden er udlejningsejendom. Sammen med FDF Middelfart skal det undersøges, om Middelgrunden kan sælges - med størst muligt provenu til kredsene. • Hvordan skal områderne fungere – Randsborg er centrum og vores ansigt udadtil – Fællesskabets ramme er i Randsborg, med medlemslister, historik, information – Højenhytten er friluftscenter – Gryden er supplement til friluftsaktiviteter – Middelgrunden er en investeringsejendom • Udstyr – Musikinstrumenter til musikliv – Udstyr til friluftsliv – Vedligeholdelse af eksisterende udstyr og bygninger – Løbende fornuftig geninvestering


Ressourcepersoner Det er nødvendigt med et stort antal ressourcepersoner, både ledere og andre. En ressourceperson: – "brænder" for FDF. – har evne og vilje til at påtage sig opgaver/ansvar i FDF – kan føre et projekt fra idefase til udførelse – er et forbillede for andre og kan begejstre, så andre motiveres til at være med • Ledere – Der er mange ledere - med lyst til at engagere i børnearbejdet – Der er måske en del løst tilknyttede ledere, som hjælper ind imellem – Der er hele tiden mange nye unge ledere "på vej op" • Bestyrelsesmedlemmer og andre – Der er mange - udover ledere - som er engageret i FDFs arbejde – Mange deltager aktivt i de praktiske opgaver i kredsens drift – Mange deltager aktivt i planlægning og udførelse af projekter – Det er ikke svært at finde hjælp hos medlemmers forældre og familier

Milepæle 2010 - 2020

Bilag

Administrative, økonomiske rammer Bestyrelsen kan i overensstemmelse med strategien godkende: • årsbudgetter med budgetteret underskud på op til 5 % af FDF Vejle 1's samlede formue • aktivitetsbudgetter for enkeltaktiviteter med underskud på op til 2 % af FDF Vejle 1's samlede formue • samlede investeringer i udstyr på op til 5 % af FDF Vejle 1's samlede formue indenfor et enkelt år • investeringer i bygninger og ombygninger m.v. på op til 30 % af FDF Vejle 1's samlede formue Definition på FDF Vejle 1's samlede formue: Den samlede egenkapital iflg. den fælles balance for FDF Vejle 1, Randsborgfonden og Støtteforeningen for FDF Vejle 1 og FDF Vejle 4 som opgjort i det senest aflagte årsregnskab med fradrag af det skønnede, maksimale beløb, der vil kunne tilfalde FDF Vejle 4.